Menu

Privatlivspolitik

 

 

 

Privatlivspolitik for Frederiksberg Boldklub

(Senest opdateret den 13. juni 2018)

 

Læs vores nyhed om persondataforordningen á den 13. juni 2018 her

 

I forbindelse med dit medlemskab (omfatter også prøvemedlemsskaber og ventelisteopskrivninger) i Frederiksberg Boldklub behandler vi en række oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er medlem af Frederiksberg Boldklub.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af Frederiksberg Boldklub. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

 

Frederiksberg Boldklub er dataansvarlig – kontaktinformation

Frederiksberg Boldklub er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Frederiksberg Boldklub kan kontaktes her:

Frederiksberg Boldklub
Jens Jessens Vej 24
CVR-nr: 23299518
Telefon: 20580898 (hverdage mellem 12 og 13)
Mail: fb@frederiksberg-boldklub.dk

 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er et medlemskab i Frederiksberg Boldklub.

Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem i Frederiksberg Boldklub, hvilket omfatter:

 • orientering om Frederiksberg Boldklubs aktiviteter i klubben og i klubhuset eksempelvis i eventuelle nyhedsbreve og klubblade
 • registrering af score
 • turneringsplanlægning og -afvikling
 • håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne
 • opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent
 • afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • brug af situationsbilleder taget i og omkring banen både i dagligdagen og under turneringer
 • registrering og offentliggørelse af eventuelle rækkevindere og topscorere på hjemmeside og i klubhuset
 • administration, registrering og evt. offentliggørelse af spillere, vedrørende talenthåndtering, scouting og ved deltagelse i FCK TOP-center
 • udsendelse af spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser om dit medlemskab i klubben
 • opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende, fx antal spillede kampe for Frederiksberg Boldklub
 • oplysninger om forældre til børn og unge under 18 år af hensyn til kontaktmuligheder
 • hvis du som frivillig indtræder i Frederiksberg Boldklubs bestyrelse eller i et udvalg vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon og billede (hvis samtykke er givet via Fodboldpasset)blive delt med klubbens medlemmer på hjemmesiden, i kommunikationen til medlemmer, via sociale medier, i klubhuset og andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan klubbens medlemmer kan kontakte dig

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af 1) persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den kontrakt eller aftale, der er mellem dig og Frederiksberg Boldklub om et medlemskab af Frederiksberg Boldklub. eller 2) interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f). De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er udøvelse af den fodboldaktivitet, som du selv har ønsket at deltage i og som er nærmere beskrevet under formålet ovenfor.

Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer til brug for indhentelse af børneattest følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, jf. børneattestloven § 2, stk. 1. Retsgrundlaget for behandling af CPR-nummer på gavegivere følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, idet SKAT kræver gavegivers CPR-nummer oplyst, for at gavegiver kan opnå skattefrihed.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger på:

 • Medlemmer omfattende både børn og unge under 18 år og voksne.

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse samt andre fodboldrelevante oplysninger som fx tidligere klubber

For det tilfælde, at du deltager i foreningens arbejde som frivillig, og i den forbindelse har med unge at gøre, er vi forpligtet til at indhente børneattest på dig. I sådant tilfælde vil vi også behandle dit CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom vi vil behandle den modtagne børneattest.

Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse. 

 

Deling af dine persondata

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

 • DBU samt Lokalunion (DBU København/DBU Sjælland) og/eller Divisionsforeningen
 • Økonomisystem
 • Betalingsservice og betalingskort ved automatisk kortbetaling
 • Andre medlemmer i klubben
 • Bank
 • Politiet når vi indhenter børneattester
 • Rådgivere som advokater og revisorer m.v.
 • Offentlige myndigheder, fx kommunen eller SKAT ved evt. løn/honorar

 

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af Frederiksberg Boldklub indhentes alene hos dig eller den værge, som har meldt dig ind.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål. Eksempel: Kontingentrestance ved klubskifte.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig her på vores hjemmeside.

 

 

Frederiksberg Boldklub, den 13. juni 2018.

Luk