Menu

Vedtægter & kontingentregulativ

 

Love for 
Frederiksberg Boldklub 
Stiftet den 29. september 1912

 

Navn, hjemsted og formål

§ 1

Klubbens navn er Frederiksberg Boldklub og i forkortelse "FB".

Klubben har hjemsted på Frederiksberg.

Klubbens formål:
FB er en fodboldklub for alle og FB danner gode lokale rammer om fodbold og socialt samvær på alle niveauer. FB tilbyder klubbens medlemmer, unge som ældre, et fodboldfagligt fællesskab, gode oplevelser og stærke værdier. Gennem spil, leg og sociale aktiviteter, bidrager FB til at udvikle børn og unges færdigheder og talenter - både som fodboldspiller og som menneske. Gennem sit fokus, værdier og aktiviteter, påtager FB sig sit sociale ansvar

 

Medlemmer

§ 2

Som medlemmer i klubben kan optages enhver person. 

Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer.

Indmeldelse i klubben sker ved henvendelse til klubbens administration eller direkte til de medlemsansvarlige.

Bestyrelsen kan dog nægte optagelse. Den der nægtes optagelse, kan forlange afgørelsen forelagt på den første ordinære generalforsamling.

Et medlem kan efter bestyrelsens indstilling ekskluderes af generalforsamlingen.

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens administration eller direkte til de medlemsansvarlige og kontingent for uforbrugt periode tilbagebetales ikke. Et medlem, vil i tilfælde af kontingentrestance, eller hvis et medlem har optrådt på holdkort i kampe i et turneringshalvår, ikke kunne få udleveret sit spillercertifikat. I tilfælde af at et hold opløses og der ikke gives tilbud om fortsættelse på et andet hold, kan der anmodes om tilbagebetaling af kontingent

 

Kontingent og gebyrer

§ 3

Ved indmeldelse erlægges et indskud. Størrelsen af indskuddet og medlemskontingenterne samt reglerne for kontingentfritagelse og sanktionerne ved manglende kontingentbetaling fastsættes ved et særligt regulativ, der vedtages af generalforsamlingen og kun kan ændres af en ny generalforsamling

 

Bestyrelsen og ledelsen

§ 4

Klubben ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen varetager klubbens daglige drift og træffer bestemmelser om alle klubbens anliggender. Bestyrelsen kan ansætte administrationspersonale som varetager klubbens daglige drift. Bestyrelsen udnævner lederne for klubbens sportslige afdelinger og fastlægger deres ansvarsområder. Bestyrelsen kan delegere sine opgaver til klubbens ledere. Bestyrelsen kan dog ikke delegere det økonomiske ansvar for klubbens drift.

Bestyrelsen består af minimum fem og maksimum syv medlemmer. Generalforsamlingen vælger på den ordinære generalforsamling i lige år formanden og to medlemmer og i ulige år to medlemmer alle for to år ad gangen. Generalforsamlingen har, efter indstilling fra bestyrelsen, på den ordinære generalsamling hvert år mulighed for at vælge yderligere 2 medlemmer, dog kun for et år ad gangen. Valgberettiget til bestyrelsen er medlemmer over 18 år.

Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter den ordinære generalforsamling med en næstformand, kasserer og, i tilfælde af ansat administrationspersonale, en administrationsansvarlig.

Bestyrelsen holder møder så ofte formanden eller to af dens medlemmer finder det ønskeligt. Møderne indkaldes skriftligt. Bestyrelsens forretningsorden kan dog bestemme at møderne indkaldes på anden måde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, således at formanden og i dennes forfald næstformandens stemme i tilfælde af stemmelighed er afgørende.

Klubben er forpligtet ved underskrift af formanden - eller i dennes forfald næstformanden - sammen med et andet af bestyrelsens medlemmer. Ved dispositioner over fast ejendom herunder indgåelse af lejemål og låntagning kræves dog underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden. Bestyrelsen udarbejder en organisationsplan for klubbens ledelse med beskrivelse af klubbens afdelinger samt ledernes rettigheder, pligter og ansvar.

Kassereren skal til hver en tid kunne fremlægge et specificeret regnskab for revisorerne. Klubbens likvide midler skal anbringes i en bank.

Alle tillidshverv i klubben er ulønnede.

 

Generalforsamlingen

§ 5

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle anliggender.

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned.
Dagsorden skal omfatte:

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt uddeling af Emil Sørensen Prisen
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse jfr. § 4.
6. Valg af en til to suppleanter for bestyrelsen. Valg af 1. suppleant skal altid foretages, valg af 2. suppleant kan kun ske efter indstilling fra bestyrelsen
7. Valg af revisorer og en suppleant herfor.
8. Eventuelt


Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før dens afholdelse. Indkomne forslag offentliggøres i klubbens hus ved opslag 2 dage før generalforsamlings afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når 40 af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt inden 14 dage efter begæringens modtagelse.

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside, ved opslag i klubhuset, samt i klubbens eventuelle medlemsblad/nyhedsbrev.

Alle spørgsmål, der kommer til afstemning, afgøres ved simpel stemmeflerhed. Til ændring af klubbens love kræves dog, at mindst 10% af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Skulle det fornødne antal stemmeberettigede medlemmer ikke være til stede, men forslaget vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer, indkaldes omgående til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Dog kræver klubbens ophævelse enstemmig vedtagelse på en generalforsamling, der repræsenterer mindst 4/5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer. Kan sådan majoritet ikke opnås på den ordinære generalforsamling, kan ophævelse ske, såfremt 4/5 af de fremmødte på den førstkommende ekstraordinære generalforsamling stemmer herfor. Ved ophævelse skal klubbens formue bortskænkes til en anden idrætsorganisation eller velgørenhedsorganisation på Frederiksberg.

Alle medlemmer er berettiget til at overvære og udtale sig på generalforsamlingen. Stemmeberettigede er alle aktive og passive medlemmer som er fyldt 15 år og som har været medlem i mindst 3 måneder før generalforsamlingen. For medlemmer under 15 år er forældremyndighedsindehaveren berettiget til at give møde på generalforsamlingen med taleret. Medlemmer i kontingentrestance er ikke stemmeberettigede. Der kan stemmes med fuldmagt. Fuldmagten forevises og registreres ved indgangen før generalforsamlingen påbegyndes. Der udleveres maksimalt 3 fuldmagter pr. stemmeberettiget medlem, således at det fremmødte medlem maksimalt kan have 4 stemmer.

 

Regnskab og revision

§ 6

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

På enhver ordinær generalforsamling forelægges et af bestyrelsen og revision underskrevet årsregnskab.

På enhver ordinær generalforsamling vælges blandt klubbens medlemmer to revisorer, samt en ekstern statsautoriseret eller registreret revisor. Der vælges en suppleant for de interne revisorer.

Revisorerne skal have regnskabet tilstillet fra bestyrelsen 14 dage før den ordinære generalforsamling og skal derefter gennemgå regnskabet og påtegne dette, inden det forelægges generalforsamlingen

 

Almindelige bestemmelser

§ 7

Ethvert medlem er pligtig at rette sig efter de bestemmelser, som bestyrelsen har fastsat til ordenens overholdelse både på spillepladsen og på klubbens område. Overtrædelse heraf kan medføre midlertidig udelukkelse fra deltagelse i træning og kampe, eventuelt fra hele klubbens område.

Medlemmerne er forpligtiget til at overholde de af FB, DBU København, DBU og FIU udarbejdede love og reglementer. Overtrædelse heraf medfører udelukkelse fra kampe efter bestyrelsens skøn i indtil 6 måneder. Ved gentagne eller graverende tilfælde skal bestyrelsen forelægge sagen på først kommende generalforsamling.

Intet medlem kan nyde vederlag eller godtgørelse af nogen art for forspildt arbejdsfortjeneste udover de af DIF fastsatte godtgørelser.

 

 

___________________________________

 

 

Ovenstående love er oprindelig vedtaget på generalforsamlingen den 5. januar 1913 og med de seneste ændringer på klubbens ordinære generalforsamling den 28. februar 2019 i den foreliggende form.

 

____________________________________

 

 

Kontingentregulativ 
for Frederiksberg Boldklub

 

Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr på 200,00 kr. før eller samtidig med betalingen af medlemskabets første kontingent

Alle aktive medlemmer 4-12 år skal betale 600,00 kr. i forbindelse med indmeldelsen for en beklædnings- og udstyrspakke. Indholdet af pakken besluttes af bestyrelsen.

Standardkontingent for alle klubbens aktive medlemmer er enten 2.900,00 kr. om året (4-18 årige) eller 2.600 kr. om året (Tumlinger og senior samt ældre), der betales forud af to perioder.

For perioden den 1.3 – 31.7. betales 1.450,00 kr. eller 1.300,00 kr.
For perioden den 1.8. – 28.2. betales 1.450,00 kr. eller 1.300,00 kr.

Der gives rabat på kontingentet til udvalgte medlemsgrupper efter følgende model:

MEDLEMSGRUPPE

STANDARDKONTINGENT

RABAT EFTER INDEKSREGULERING


UNGDOM:

0-4 år: (Tumlinger) 

2.600 kr.

2.900 kr.

 

4-18 år:

 

 

SENIOR:

Alle åbne hold:

2.600 kr.

2.600 kr.

2.600 kr.

2.600 kr.

2.600 kr.

2.600 kr.

 

Lukkede 11M hold der træner:

 

Lukkede 11M hold der ikke træner:

900 kr.

Lukkede 7M hold der træner:

500 kr.

Lukkede 7M hold der ikke træner:

900 kr.

 

Passive & Motionsfodbold:                                         500 kr.

Administrationsgebyr:                                                      10 kr.

 

Medlemmerne skal indbetale kontingent til klubben via automatisk kortbetaling. Har et medlem ikke betalt kontingent senest 8 dage efter betalingsfristen, har bestyrelsen mulighed for at pålægge et rykkergebyr på kr. 50,00. Ydermere er medlemmet uberettiget til at deltage i kamp og træning, hvorfor man spærres herfor ligesom man kan miste eventuelle tillidserhverv.

Herefter kan bestyrelsen vælge ved skriftlig meddelelse til medlemmet, at såfremt medlemmet senest den næste 1. i måneden, ikke har betalt hele kontingentrestancen, har bestyrelsen mulighed for at overdrage det skyldige beløb til inddrivelse via inkasso. Ligeledes betragtes medlemmet som udmeldt af klubben. Medlemmet kan dog ikke få overført sit spillercertifikat til en eventuel ny klub, før restancen er betalt.

Ved langvarig sygdom kan et medlem, ved henvendelse til administrationen eller bestyrelsen, efter dennes skøn, helt eller delvis fritages for betaling af kontingent.

Medlemmer, der påtager sig at virke som ledere eller trænere i klubben og ikke modtager honorar, godtgørelse eller vederlag, er kontingentfri i den, eller de halvårlige perioder, hvor de deltager.

Passive medlemmer har ikke ret til at dyrke boldspil i klubben, men er i alle andre klubforhold ligestillede med aktive medlemmer.

 

Ovenstående kontingentregulativ er oprindelig vedtaget på Frederiksberg Boldklubs generalforsamling den 31. maj. 2001, og med de seneste ændringer på klubbens generalforsamling den 1. februar 2024 i den foreliggende form.

 

Luk