Menu

Procedurer og retningslinjer | Rekruttering

 

 

Procedurer og retningslinjer for rekruttering – Nye spillere til FB:

 

Drenge | Ungdomslicens 

 

Rekruttering af spillere:
Vi ønsker i FB at have primær fokus på vores egne spillere og sekundært spillere fra omkringliggende byer. Vores ambition er at kunne tilbyde det mest attraktive fodboldmiljø, hvor dygtige, ambitiøse og udviklingsparate U10 til U19 spillere søger hen, for at få en høj kvalitet i træningen samt blive matchet på det rette niveau.

Talentchefen og den rekrutteringsansvarlige (der også er ungdomsudviklingstræner) har til fælles opgave at sikre, at processen lever op DBU’s regelsæt og etiske retningslinjer for klubskifter, samt sørge for at DBU’s Børnesyn overholdes.

FB har først og fremmest fokus på vores egne spillere, så rekruttering opstår primært via henvendelser fra spillere og forældre.

Det overordnede ansvar for rekruttering er placeret ved talentchefen, mens det er den rekrutteringsansvarlige der tager sig af eventuelle henvendelser fra spillere eller til spillere og deres forældre. Det betyder dermed også at det ikke er tilladt for FB’s trænere at kontakte andre klubber eller spillere/forældre om et eventuelt klubskifte til FB.

Hvis andre end talentchefen og/eller den rekrutteringsansvarlige, kommer med forslag til mulige spillere med potentiale enten internt eller eksternt, der vil passe ind på et navngivet førstehold, kan dette løftes i forbindelse med enten den daglige træning eller ved obligatoriske trænermøder sammen med den sportslige ungdomsledelse. 

 

Rekruttering efter henvendelse fra trænere, spillere, forældre:
Hvis FB får en henvendelse fra en træner, en spiller eller en forælder med ønske om et muligt klubskifte som de mener vil kunne gavne udviklingen for den pågældende, så vil det være FB’s rekrutteringsansvarlige der står for kontakten. Det vil typisk være med henblik på et prøvetræningsforløb, hvor målet kan være et klubskifte, foretaget efter følgende nedenstående principper.

 

Kontakt:
Er du spiller, der ønsker prøvetræning, så kontakt rekrutteringsansvarlig Jacob Christensen på jc@frederiksberg-boldklub.dk 

 

Følgende procedure er gældende for et muligt klubskifte til FB:

 • Kontakt vedrørende klubskifte til FB sker tidligst to måneder før spillerens aldersmæssige overgang til U13
 • Talentchefen eller den rekrutteringsansvarlige tager skriftlig kontakt til den pågældende klub hvor spilleren kommer fra, hvori vi skriver årsagen til at vi ønsker enten at have eller kontakte den pågældende spiller
 • Den første kontakt vil altid være til talentchefen i licensklubber, mens det for ikke licensklubber, vil være den sportslige ledelse, alternativt ungdomsformanden eller bestyrelsen
 • Der skal gå minimum 72 timer efter FB´s kontakt til en eventuelt afgivende klub, før FB må kontakte spilleren og dennes forældre. FB anser ikke lørdage og søndage som værende en del af de 72 timer, med baggrund i at den eventuelt afgivende klub, får den nødvendige tid til at behandle henvendelsen
 • Efter kontakten til den eventuelt afgivende klub, tages den videre kontakt altid med spillerens forældre, for spillere under 18 år
 • Efter den første kontakt til den pågældende spilleres forældre, vil man blive inviteret til en samtale
 • Forældre skal altid, uanset spillerens alder, tilbydes at deltage i alle samtaler om et muligt klubskifte
 • På baggrund af den første samtale vil der efterfølgende blive udarbejdet en skriftlig plan for spilleren, herunder hvad der skal ske, hvis spilleren viser sig ikke at kunne holde niveau. Den skriftlige plan vil minimum indeholde følgende punkter:
 1. Plan for spillerens virke og udvikling fremlægges
 2. Transport/transporttid
 3. Træningsmængde
 4. Spillerens moden- og parathed
 5. Eventuel 3-ugers prøveperiode
 6. Udviklingsplan for spilleren
 7. Evaluering af udviklingsplanen og klubskiftet efter seks måneder
 • FB giver kun et eventuelt tilbud om et klubskifte/prøvetræning, hvis spilleren vurderes til at kunne styrke den pågældende årgangs førsteholdstrup
 • I tilfælde af at det viser sig, at den pågældende spiller, ikke holder niveau alligevel, så forpligter FB sig til at genetablere kontakten til den afgivende klub eller alternativt at kunne tilbyde et andet fodboldtilbud enten internt eller eksternt. Det vigtigste i et sådan tilfælde, er at minimere risikoen for frafald.

 

Prøvetræning i ungdomsfodbold U11 til U19:

Får en træner henvendelser fra forældre og/eller spillere der gerne vil tilkæmpe sig en plads i en trup på et af vores førstehold fra U11 til U19, så beder træneren den pågældende om at kontakte talentchefen, børne- eller ungdomsudviklingstræneren. Dernæst er det rekrutteringsansvarlige der starter med at oplyse forælderen/spilleren om selve proceduren, hvor vi, hvis vi er interesseret, vil oplyse om, at vi vil kontakte ledelsen i den eventuelt afgivende klub, hvis man spiller på enten et første- eller andethold. Dette vil ske forud for en eventuel aftale om prøvetræning.

Hvis vi tilbyder prøvetræning, vil det ske i en periode på maksimalt 3 uger, hvor vi vil forvente at man møder op til alle træningspas. Herefter evalueres med både spilleren og forældrene. Undervejs i forløbet vil foruden trænerne, også børne- og/eller ungdomsudviklingstræneren samt den rekrutteringsansvarlige (i dette tilfælde den samme som ungdomsudviklingstræneren), vurdere og evaluere den pågældende spiller.

Vi vil altid foretrække at man prøvetræner i januar/februar samt i juni/juli måned.

 

Prøvetræning i børnefodbold U4 til U10:

I FB har vi ventelister i vores børneårgange. Hvis man har lyst til at starte til fodbold, så kan man opskrive sig til ventelisterne via klubbens hjemmeside. Når der bliver en ledig plads på et hold, udsendes invitation til opstart og der tilgår information om træningsdage, tider, lokation, trænerne og procedurer for indmeldelser og prøvetræning.

 

Kontakt til spillere via sociale medier:

I FB har vi en politik om aldrig at henvende os til hverken forældre eller spillere omkring mulige klubskifter eller prøvetræning, via sociale medier. Hvis vi selv modtager en henvendelse via sociale medier, så vil samme procedure som beskrevet i afsnittet ”Prøvetræning i ungdomsfodbold U11 til U19”, blive fulgt. Altså vil vi kontakte den eventuelt afgivende klub.

Samme politik gør sig ikke kun gældende for den sportslige ungdomsledelse, men også for trænerne. Ingen trænere henvender sig via sociale medier og hvis en træner selv modtager en henvendelse via de kanaler, så er denne forpligtet til ikke selv at tage affære, men derimod kontakte den rekrutteringsansvarlige, alternativt talentchefen, med nærmere oplysninger.

 

Retningslinjer for generel kommunikation:

I FB har vi følgende holdninger til den generelle kommunikation på diverse platforme:

 • Vi har egne holdninger, men respekterer fuldt ud andres holdninger
 • Vi vil altid udtrykke os med omtanke og konstruktivitet i forhold til dansk fodbold
 • Vi er alle, både frivillige, trænere, ansatte og ledere, ambassadører for FB - både når vi udtaler os på klubbens og/eller private kommunikationskanaler, for eksempel på sociale medier
 • Vi indleder ikke venskaber, som kan afføde tvivl om hensigt eller moralsk og etisk ansvarlighed. I ethvert venskab, er det den voksne part, som er ansvarlig for hensigten

Vores officielle sider og profiler på sociale medier, administreres af ledere med dette tillidshverv og er de eneste der kan/vil varetage funktioner på vegne af klubbens bestyrelse. Disse udtrykker ikke holdninger, som kan kompromittere dansk fodbold og bestemmelserne DBU’s etiske kodeks.

Derudover kan trænere styre fællesskaber på sociale medier.

Det er dog en forudsætning, at den sportslige ungdomsledelse ligeledes er repræsenteret i lukkede forums. Medlemmer af disse er alene trænerteams, spillere og forældre.

Fra U10 til U15 er det en forudsætning at der primært kommunikeres med forældre, mens man kan udelade forældrene fra U16 til U19.

Luk