Menu

DBU's Fodboldordbog

image

Der findes mange fodboldudtryk - men kender vi meningen bag disse udtryk? Herunder finder du en guide til de forskellige udtryk indenfor fodboldens verden, man så ofte hører, især på tv og benyttet af en del trænere, ledere og eksperter:

DBUs fodboldordbog
(i alfabetisk rækkefølge)

Administrator: Administratoren er den detaljeorienterede type, der går op i orden og systematik.
Afslutningsspil: Vi har bolden! Vore spillere søger muligheder for gennembrud og afslutning mod modstanders mål.
Aktivitetsbolden: Redskabet som kan hjælpe træneren med at organisere sin træning.
Angrebsåbninger: Faste spilmønstre og løbebaner, der især kendes fra håndbold, og som med fordel kan bruges i opbygningsspillet, når modstanderen er "på plads", dvs. i forsvarsmæssig balance. Formålet med at bruge angrebsåbningerne er at "gå" fra opbygningsspil til afslutningsspil.
Auditiv læring: Opfatte og huske på grundlag af høreindtryk.
Automatisering: »at gøre tingene på rygraden«, at mekanisere bevægelsesmønstre.

Banens bredde: På tværs af banen.
Banens dybde: På langs af banen.
Beherske: Kursisten/spilleren har dybtgående kendskab, og kenderalle relevante detaljer.
Blokopdækning: Kompakt organisation, hvor vores spillere, når DE har bolden, placerer sig på banen i forhold til boldens og nærmeste medspillers placering.
Bolderobring: En aktion, hvor bolden erobres fra modstanderne enten ved at bryde boldbanen, eller ved at vinde bolden i en nærkamp.

Centrering: Defensiv handling i forsvarsspil og erobringsspil. En eller flere spillere bevæger sig mod midten i en kæde.
Chipspark: Et spark, hvor der sparkes dybt i bolden for at løfte den.
Clearing: Spark eller headning ud af forsvarszonen.
Coaching: Coaching er at låse op for et menneskets potentiale til at maksimere sine præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære frem for at undervise dem. Det er et spørgende princip, hvor ansvarlighed og bevidsthed er bærende elementer.

Deduktivt princip: Træneren finder og definerer de rigtige løsninger.
Delegerende: Træneren er kun lidt støttende og kun lidt instruerende.
Differentiering af træningen: Individuel instruktion og træning ud fra de enkelte spilleres forskellige færdighedsniveau.
Dribling: En spiller bringer selv bolden fra et sted på banen til et andet ved at passere mindst en modstander med bolden under kontrol.

Egenskaber: Trænerens/spillerens personlige og menneskelige egenskaber såsom; vilje, selvtillid, motivation, sociale indstilling mv.
Empati: Indlevelsesevne. Evnen til at sætte sig ind i, hvad andre mennesker tænker og føler.
En mod en situation: Den situation hvor en angriber får frit løb mod modstanders målmand.
Entreprenør: Entreprenøren er »selvstarteren«, der konstant kommer med nye idéer og kreative påfund
Erobringsspil: DE har bolden! Den fase, hvor vore spilleres opgave er at erobre bolden fra modstanderne.
Etik og Moral: Læren om hvad der er de rette principper og hvad der er korrekt handlemåde indenfor fodboldspillet.

Fair Play: Fair Play er mere end at spille indenfor reglernes rammer. Det indeholder begrebet venskabelighed, at respektere andre og altid spille inden for den rette ånd. Fair Play er en måde at tænke på, ikke bare end måde at gebærde sig på.
Feedback: Tilbagemelding.
Finte: En finte er at bringe sin direkte modspiller ud af balance eller koncentration ved hjælp af kropssprog.
Fistning: Den bevægelse som målmanden udfører, når han med flad eller knyttet hånd ændrer eller forlænger boldens bane. For eksempel når han fister bolden over overliggeren ved modstanders forsøg på et lob. At fiste kan sidestilles med ”forsætligt at parere bolden”.
Flad bold: En pasning under knæhøjde.
Forfinte: Et løb eller en bevægelse, som søger at bringe en modstander i en dårlig placering og/eller forsvarsstilling.
Forsvar i balance: De har bolden! Vore spillere er placeret således, som vi ønsker det i forhold til bolden og modstanderne, med hensyn til antal spillere (numerisk) og placering på banen (positionelt).
Forsvar i ubalance: DE har bolden! Vore spillere er ikke placeret således som vi ønsker det i forhold til bolden og modstanderne, med hensyn til antal spillere (numerisk) og placering på banen (positionelt).
Forsvars-mekanismer: Der opstår ofte forhindringer når vi søger at nå vores opstillede mål, vi bliver utilfredse og kommer i »ubalance« forskellige forsvarsmekanismer træder herved i kraft, vi bliver for eksempel aggressive, kværulerer mv.
Forsvarsspil: DE har bolden! Den fase, hvor vore spilleres opgave er at forhindre modstanderne i at få afsluttet mod vores mål.
Det formelle princip: Træningen, der ikke nødvendigvis tager udgangspunkt i kampsituationer, foregår som øvelser, der fremstår isoleret i forhold til det færdige spil.
Det funktionelle princip: Træningen, der altid tager udgangspunkt i kampsituationer, foregår som spil eller som meget spilnære øvelser.
Færdigheder: Hvordan træneren/spilleren evner at udføre de forskellige fodboldsituationer – dette gælder fysiske-, taktiske-, tekniske-, psykiske- som pædagogiske færdigheder.
Første berøring: Spillerens første boldberøring, når han selv vil have den/de næste berøringer.

Gennembrud: VI har bolden! Den fase, hvor bolden af en eller flere af vore spillere bringes forbi en eller flere af modstandernes spillere / kæder.
Gribetrekanten: Den ”trekant” som målmandens hænder skal danne for at være hensigtsmæssig placeret i forhold til gribningen af en bold.

Handlingsplan: Er en plan, der opstiller nogle personlige mål og nogle konkrete indsatser, der skal til for at nå målene.
Helhedsmetode: De pågældende færdigheder forevises i deres helhed, hvorefter de enkelte dele trænes og sammensættes med den foreviste helhed som rettesnor.
Højt pres: preslinien lægges ca. 16 meter fra deres mål, når DE har bolden.

Igangsættelse: Når en spiller ved hjælp af spark eller kast bringer bolden i spil, eller når dommeren lader bolden falde.
Indlæring: Give viden fra sig.
Induktivt princip: Spillerne er selv med til at finde og definere de rigtige løsninger.
Instruerende: Hovedsagelig envejs kommunikation, hvor træneren er meget instruerende og kun lidt støttende.
Instruktionsmomenter: Opdeling af en instruktion i forskellige punkter for at lette overskueligheden. F.eks. opdeles instruktionen i halvtliggende vristspark i: Tilløbsvinkel, støttebenets placering, sparkebenets bevægelser og boldkontakten. På tilsvarende måde opdeles instruktionen af to spilleres defensive arbejde i forhold til én boldførende modspiller således: Nærmeste forsvarsspillers udgangsstilling, opbakkende spillers placering med hensyn til vinkel og afstand, kommunikation samt »rolleskiftet« i forbindelse med en afdribling af nærmeste forsvarsspiller.
Integrator: Integratoren er typen, der går op i at få forene folk bag en fælles sag.

Kampleder: Er betegnelsen for den person som kan lede en 5- eller 7-mands kamp. En kampleder er ikke uddannet som dommer. Kamplederen skal virke som vejleder og hjælpe børnene til at kampen afvikles i en tryg atmosfære.
Keypoints: (se »Instruktionsmomenter«)
Kende: Kursisten/spilleren skal have et vist kendskab, det forventes ikke at man kan huske/udføre tingene fuldt ud.
Kip (vedr. målmanden): Et ”kip” er en energioverførsel fra en legemsdel til kroppen. F.eks. ved et hop, hvor armene er med i bevægelsen i begyndelsen, men når denne bevægelse stoppes pludseligt, overføres energien til hele kroppen.
Kompakt organisation: DE har bolden! Organisation af vore spillere, hvor afstanden mellem spillerne såvel i banens bredde som i banens dybde er kort og fastholdes kort.
Krydsløb: En offensiv handling, hvor to medspilleres løbebaner krydser hinanden for at skabe og udnytte frit område.
Kundskaber: Trænerens/spillerens viden og indsigt i såvel almene som fodboldmæssige forhold.
Kunne: Kursisten/spilleren kan huske tingene i en sådan grad, at tingene kan udføres selvstændigt.
Koordinationstræning: Træning i samspillet af nerve- og muskelsystemet under bevægelse, så der iværksættes den rette bevægelse med den rette hastighed.
Kæder: Spillergrupper fordelt i forsvarskæden, midtbanekæden og angrebskæden.

Lavt pres: Preslinien lægges lavere end midterlinien, når DE har bolden.
Lukket færdighed: En færdighed, der finder sted i et stabilt og forudsigeligt miljø.
Læring: Tage viden til sig.
Løb med bold: En spiller bringer selv bolden fra et sted på banen til et andet med bolden under kontrol.

Maksimal intensitet: De pågældende aktioner udføres i fuldt tempo, med størst mulig kraft og præcision og med 100 % koncentration. Man udfører sine aktioner med størst mulig kvalitet, dvs. man »spiller til,« uanset om man spiller kamp eller træner detaljer.
Mandsopdækning: En opdækningsform hvor en spiller har ansvaret for at dække en bestemt modstander op.
Markeringer: Det virkemiddel, som dommeren bruger, når han skal vise noget med armene: Retning på frispark og indkast, hjørne, målspark, fordel, udskiftning, mål, indirekte frispark.
Middelt pres: Preslinien lægges ca. 10 meter inde på deres halvdel, når DE har bolden.
Modløb: At løbe mod boldholderen når eget hold er i boldbesiddelse for derved at tilbyde sig som afleveringsmulighed eller for at skabe et frit område.
Motivationscentrum: Vi opstiller nogle mål som vi kæmper for at nå. Hvis vi når alle de opstillede mål er vi tilfredse og i »balance« vi har ramt vores motivations-centrum.
Motor Learning: Samarbejdet mellem nerve- og muskelfunktionerne automatiseres ved hjælp af en lang række gentagelser af den rigtige teknik.
Målmandsspillet: Målmandens ansvar og opgaver med og uden bold, når VI og DE har bolden samt i omstillingsfasen.
Målmandstræner profil: Ønske til målmandstrænerens egenskaber og erfaringer, både menneskeligt og fodboldfagligt. Ved ansættelse af en målmandstræner kan en profil beskrives.

Offensiv støtte: At placere sig i forhold til en medspiller med bold, så denne får en afleveringsmulighed bagud.
Omstilling: De handlinger, som spillere / holdet foretager i forbindelse med at bolden skifter fra VI til DE og fra DE til VI.
Opbakning: At dække det »farlige« område bagved ens medspiller(e).
Opbygningsspil: Vi har bolden! Vore spillere bevæger sig således, at bolden kan spilles i banens dybde og bredde, medens mulighederne for afslutningsspil skabes.
Opdækning: At placere sig i forhold til en modstander, således at denne ikke kan spille bolden fremad, hvis han har den eller får den.
Organisatoriske indgreb: Ændringer af banestørrelse, spillerantal, regler osv. med henblik på at øge træningseffekten. Bruges ofte i forbindelse med fysisk træning.
Overtalssituation: At være flere spillere end modstanderne på et begrænset område af banen.

Plyometrisk træning: Træningsform, hvor man udnytter en muskels forspænding til at udvikle kraft samt forbedre samspillet mellem de implicerede muskelgrupper. Springtræning er et eksempel på denne træningsform.
Praktisk dommergerning: Den del af dommerfunktionen, som ikke er teori. Omfatter især kropssprog og markeringer, brug af fløjten, løbemønstre, placering, kommunikation og psykologi.
Pres: At angribe modstandernes boldholder for at erobre bolden, eller tvinge denne til en ufarlig aktion.
Preslinie: Den linie på tværs af banen, hvor vi vælger at starte vores pres på modstandernes boldholder.
Producer: Produceren er den resultatorienterede type.
Progression: I træning af teknisk – taktiske færdigheder tager man udgangspunkt på det niveau, hvor spilleren/spillerne udfører den pågældende færdighed korrekt. Herefter øges progressionen, dvs. sværhedsgraden, i form af stigende tempo, mindre plads, mere modstand og mere fokus på de aktioner, der skal foretages »spiller til,« uanset om man spiller kamp eller træner detaljer.
Pumping: Defensiv handling, hvor holdet eller dele af holdet samtidigt bevæger sig i banens dybde.
Push-up: En forsvarsaktion hvor holdet eller dele af holdet udnytter offsidereglen til at tvinge modstanderne væk fra eget mål ved at bevæge sig fremad på banen.

Relationelle færdigheder: Færdigheder som to eller flere spillere besidder sammen. De er med til at gøre hinanden gode, fordi de hver især ved, hvad den anden vil gøre.
Returløb: Løb tilbage i forsvarsorganisationen efter boldtab, for at genoprette balance.

SET (udtales på engelsk): En fælles definition for at målmanden er klar. Det er muligt at være ”SET” på forskellige måder afhængig af situationen. Det afgørende er at målmanden så vidt muligt er i balance, og har et tyngdepunkt der er så lavt, at det er muligt at foretage en kontrolleret handling.
Sideforskydning: Defensiv handling, hvor holdet eller dele af holdet samtidigt bevæger sig i banens bredde.
Sidestep: Små skridt til siden, hvor målmanden hele tiden har den ene fod på jorden. Kan ligne chassé noget.
Sikring: At placere sig således i forhold til bolden, en spiller som presser, og en spiller som støtter, at forsvaret er i balance.
Spillestil: De intentioner, strukturer og aktioner som aftales for vores opbygningsspil og afslutningsspil, når VI har bolden, og for vores erobringsspil og forsvarsspil, når DE har bolden.
Spillesystem: Den del af spillestilen, der beskriver, hvorledes spillerne grupperes og placeres på banen, når De har bolden.
Standardsituationer: Begyndelsesspark, målspark, frispark, straffespark, indkast, hjørnespark, samt hvis dommeren lader bolden falde »dommerkast«.
Støtte: At placere sig i forhold til bolden og en medspiller der presser, således at der kan forsøges en bolderobring, hvis modstanderen spiller eller dribler bolden fremad.
Støttende: Som hovedsagelig er tovejskommunikation er træneren meget støttende og kun lidt instruerende.
Supervisor: En vejleder.
Supervision: En vejledning.

Tempogevinst: Det forspring i tid, der bliver skabt via hurtig omstilling DE til VI, hvor vi fastholder modstanderne i ubalance.
Timing: Koordinerede handlinger i forhold til bold, medspiller eller modspiller.
Timings evne: Evnen til at indsætte rigtig kraft og rigtig bevægelse i det rigtige øjeblik. F.eks. afsæt til headning.
Trænende: Træneren er både meget instruerende og støttende.

Udviklingsniveau: I teorien om »Situationsbestemt Ledelse« defineres udviklingsniveau som spillernes kvalifikationer og engagement hvor:
Kvalifikationer = viden + færdigheder (anvendelige) og
Engagement = motivation og selvtillid.

Visuel læring: Opfatte og huske på grundlag af synsindtryk.
Værdigrundlag: Forhold (værdier) som gør at eksempelvis spilleren finder det attraktiv at spille fodbold, såsom »glæden ved spillet, samvær med kammeraterne, ambitioner om at blive dygtigere osv.«

Zoneopdækning: En opdækningsform hvor hver enkelt spiller har ansvaret for et bestemt område på banen, når modstanderne har bolden.

Økologiske mål: Økologi er en metafor for, at dine mål er i samklang med hinanden og fri for modstridende interesser. Et økologisk mål indgår i en harmonisk sammenhæng med de øvrige mål, man har i sit liv.

Åben færdighed: En færdighed hvor der er flere løsninger afhængig af situationen.