Menu

Bestyrelsens årsplan 2020

 

 

 

Frederiksberg, den 4. maj 2020

Årsplan 2020

 

Årsplanen er til dig, der gerne vil have et indblik i en række af de opgaver FB samlet set forventes at arbejde med i 2020.

Punkterne er ikke prioriteret ligesom de ikke afspejler den fulde opgaveportefølje.
 

 

 1. Arbejdet med de økonomiske rammer fortsætter og følges tæt
 2. Seniorafdelingen skal fortsat forsøges (re)etableres og være funktionsdygtig med fokus på både den sportslige og den sociale udvikling. Der forsøges blandt andet genetablering af særligt de sociale rammer i den åbne afdeling med fx årsafslutning á la ungdommen
 3. 1HS og 2HS trænerteam arbejder videre med at konsolideringen i sub-toppen af Københavnsserien, mens 2HS stiler mod oprykning til serie 1
 4. Der arbejdes med månedsmøder mellem trænerteam og administration (1HS & 2HS), hvor der tales om justeringer af de to trupper
 5. Der skal ses nærmere på trænerteams på 1HS og 2HS, da der er aftaleudløb sommer 2020
 6. 1DS trænerteam og spillerne arbejder på forbliven i 1. Division, forår 2020 - samt udvikler sig yderligere i efterår 2020
 7. Der forsøges tiltag på etablering af 2DS inklusive trænerteam
 8. Ungdomsafdelingen fortsætter med implementering de nye sportslige tiltag for børn og ungdom og fastholder fokus på både drift og udvikling med tiltrækning og fastholdelse af medlemmer gennem de fastsatte fem strategiske indsatsområder (sportsligt, trænere, socialt, branding og klubmiljø)
 9. Pigefodbolden skal have yderligere fokus i 2020, herunder dialog med pigetrænere
 10. Sportslig børneleder fortsætter arbejdet med implementering af træningsøvelser og metoder for børn U4 og frem til midtvejs på U10. Der arbejdes også videre med udvikling og kobling til sportslig leder for ungdom samt overgang hertil
 11. Sportslig ungdomsleder fortsætter arbejdet på den sportslige front fra midtvejs på U10 og frem til og med U19. Der arbejdes end videre nærmere på udvikling og kobling til den sportslige leder for børn samt til seniorafdelingen, på ung-træner-uddannelse og meget mere
 12. Administrationen opretholder højt serviceniveau og ekspedition, herunder varetagelse af ventelister, indkaldelse af nye børnespillere og sammen med sportslig børneleder arbejdes der på oprettelse af nye børnehold
 13. Afvikle DBU og øvrige trænerkurser - dette område skal have endnu større fokus og endnu flere trænere skal deltage på de diverse relevante kurser
 14. Fodboldskoler DBU’s Fodboldskole og Frederiksberg Fodboldskole forventes afviklet igen i 2020
 15. Tumlingebold er fortsætter. Der skal ses nærmere på formatudvikling og ny årgang oprettes (årgang 2018)
 16. Samarbejde med FC København som partnerklub samt Børne- og Ungdomsteam om udvikling af trænere, øvelser og spillere fortsætter
 17. Sociale aktiviteter som Klubdage, Lions Cup, Fodboldskoler, FB Award, rejser i ind- og udland skal vedligeholdes og udvikles yderligere
 18. Der arbejdes med bedre fastholdelse af ungdomstrænere, herunder inspirationstur til udlandet
 19. Medlemstallet stiger yderligere i 2020 gennem flere nye hold, Tumlingebold og fastholdelse af Det bliver fortsat et særligt fokus at følge udviklingen måned for måned
 20. Sponsorer ønsker vi at give et særligt fokus i årene der kommer. Vi har allerede mange gode sponsorer, der støtter hold eller aktiviteter i klubben. Dem skal vi dyrke mere og gerne tiltrække nye
 21. Persondataforordningen og dermed privatlivspolitikker opretholdes
 22. FB Caféen fortsatte brug og udvikling samt økonomi bag, følges fortsat tæt
 23. Det nye klubhus og samarbejdet med FB Fonden og Kommunen herom samt løbende at oplyse medlemmer nyt om fremdriften i projektet, opretholdes. Der arbejdes også med behovsafklaringer og identitet i det kommende nye klubhus
 24. Genhusning der arbejdes målrettet med rammerne for det midlertidige klubhus
 25. Fodbold Fitness for kvinder fortsætter med fast træner og omkring 15-20 kvinder hver uge.
 26. Fodbold Fitness for mænd søges implementeret
 27. Motionsfodbold for mænd fortsætter i samarbejde med Diabetesforeningen og Hjerteforeningen på Frederiksberg
 28. Fremtidig driftsmodel for klubhuset sammen med FB Fonden
 29. Proces for nyt klubhus hvor der løbende arbejdes med mulighederne, herunder indretning og økonomi, fortsætter
 30. Kommunikation via hjemmesiden og sociale medier (Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat) er fortsat med til at fastholde og tiltrække medlemmer.
 31. Club Intersport FB-aftale fortsætter og hvor der skal gøres en yderligere indsats i samarbejde med Intersport/Teamsport, for at endnu flere medlemmer bliver oprettet til fordel for FB’s samlede økonomi
 32. Dommeruddannelse med en ambition om at bidrage med 10 fodbolddommere til DBU Københavns rækker, sættes der løbende fokus på
 33. Strategiweekend afvikles med strategiske temaer frem mod 2025 og med en forberedende strategidag, hvor vigtige punkter og nye modeller og tanker udarbejdes. Her ses blandt andet nærmere på DBU’s licenssystem, fremtidig model og drøftelse af målsætninger for 1DS og 1HS, rekruttering, digitalisering, eSport mv.
 34. Gennemgang af vedtægter og forretningsordener
 35. Der ses nærmere på opgaver og rollefordeling samt ansvarsområder i bestyrelsen